Vedtægter

Produktionshøjskolen Marienlyst

§1. Navn og status

Produktionshøjskolen Marienlyst er en selvejende institution oprettet i henhold til gældende lovgivning for Produktionsskoler.(P.t. lov nr. lov 623 af 22. juni 2001). Skolens hjemsted er Skive Kommune, som er grundtilskudsydende.

Skolens er en uafhængig institution, hvis bestyrelse har den overordnede ledelse, uden at dette indebærer nogen personlig hæftelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, jf. par. 7.

§2. Formål og deltagere

Produktionshøjskolen Marienlyst tilbyder kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Tilbudet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende.

Tilbudet tilrettelægges som heltidsundervisning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov. Varigheden af et produktionshøjskoleophold kan normalt ikke overstige et år. I særlige tilfælde kan skolen dog tillade ophold af længere varighed.

§3. Indhold

Det praktiske arbejde skal ses som en del af undervisningen og skal lægges til rette således, at det motiverer til deltagelse i de teoretiske dele af programmet. Den teoretiske undervisning skal tilrettelægges under hensyntagen til deltagernes forudsætninger og bør omfatte almene, håndværksmæssige og teknisk rettede emneområder. Endvidere er en del af undervisningen af generel oplysende karakter.

Uddannelses- og erhvervsvejledning skal indgå som en del af den teoretiske og praktiske undervisning. Specialundervisning tilbydes deltagerne, såfremt der er behov herfor.

Der tilstræbes ligelig kønsfordeling på holdene og deltagelse for såvel mænd som kvinder i aktiviteter, der kan lede frem til uddannelse og arbejde. Deltagerne kan komme i praktik efter regler udarbejdet af Undervisningsministeriet.

I tilbudet indgår endvidere

1.Praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed.
2.Ekskursioner og udvekslingsophold.

Indtil 1/3 af et produktionshøjskoleforløb kan anvendes til undervisning, uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.

§4. Fysiske rammer og drift

Bygningerne ejes af Skive Kommune. Institutionen råder på nærmere angivne betingelser over lokaler og arealer på Marienlyst. Der medfølger intet fast inventar.

Med hensyn til institutionens aktiver og passiver henvises i øvrigt til det udarbejdede årlige regnskab.

Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud efter lov om produktionsskoler, og skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Skolens midler må kun komme dens undervisningsvirksomhed til gode.

§5. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, nemlig
5 medlemmer udpeget af Skive Byråd.
2 medlemmer udpeget af L.O. Skive egnen
1 medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening i Skive
1 medlem udpeget af Salling Landboforening og Husmandsforeningerne i Fremad og Fjends.
1 medlem valgt af skolens medarbejdere.
1 medlem udpeget af Skive Museum.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år af gangen og følger kommunevalget. Genvalg kan finde sted. De af byrådet udpegede medlemmer vælges dog for byrådets funktionsperiode.

Det tilstræbes at bestyrelsen så vidt muligt skal have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. par. 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Skolens deltagere/elever har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens par. 6, stk. 2.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens par. 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§6. Bestyrelsens opgaver

-Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen.
Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af institutionens leder/forstander. Denne skal være fuldtidsansat. Bestyrelsen træffer endvidere ¿ efter samråd med institutionens medarbejdere ¿ andre beslutninger af mere indgribende betydning for institutionen.
Ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder hertil.
Bestyrelsen har ansvaret for, at vedtægternes bestemmelser overholdes, samt det overordnede ansvar for, at institutionen drives i overensstemmelse med de af Under-visningsministeriet angivne retningslinier.
Godkendelse af regnskab.
Udarbejdelse af virksomhedsplan i.h.t. lovens paragraf 8, stk. 3.
Fastlæggelse, efter forslag fra skolens leder, af kasse- og regnskabsregulativ for skolen.
-Fastsættelse af regler for optagelse på skolen.

§7. Bestyrelsens funktion m.v.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde mindst tre gange om året eller så ofte formanden eller fire af medlemmerne finder det fornødent. Formanden indkalder til møderne med udsendelse af dagsorden senest 14 dage inden mødets afholdelse.

Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og deltagernes repræsentant kan deltage i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle regler herom i dens forretningsorden.

Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. I formandens fravær leder næstformanden mødet. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen.

Protokollen skal tillige indeholde oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

For bestyrelse, leder og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Institutionen tegnes af tre af bestyrelsens medlemmer, herunder formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Skolens leder er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd.

§8. Forstander/leder og daglig drift

Forstanderen/lederen skal have de nødvendige pædagogiske og administrative forudsætninger. Forstanderen/lederen har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af institutionens produktion og undervisning i overensstemmelse med institutionens vedtægter (herunder bestyrelsens beslutninger, jf. par. 6) og retningslinier udsendt af Undervisningsministeriet.

Beslutninger vedrørende den daglige drift træffes af forstanderen i samråd med medarbejderne og deltagerne.

§9. Økonomi, budget og regnskab

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, samt ved indtægter fra afsætning af varer og tjenesteydelser.

Grundtilskuddet i.h.t. lovens par. 11 ydes af Skive Kommune.

Skolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Skolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsens videre behandling.
Status udarbejdes inden den 1. maj efter regnskabsårets udløb og forsynes inden godkendelse i bestyrelsen med revisionspåtegning af skolens revisor. Skolens revisor er statsautoriseret revisor eller Driftsregnskab og registreret revisor. Kommunen skal godkende revisor.

§10. Ændringer

Vedtægterne kan ændres, når 9/11 af bestyrelsesmedlemmerne på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Disse bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Ændringen skal godkendes af byrådet.

§ 11. Ophør

Beslutningen om skolens ophør kan af bestyrelsen indstilles til byrådet, når 9/11 af bestyrelsesmedlemmer på 2 hinanden følgende møder indstiller dette. Disse bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

En sådan beslutning kan kun træffes efter samråd med medarbejderne.

Beslutningen om skolens ophør kan endvidere, i henhold til lovens paragraf 6, stk. 4 træffes af byrådet ved tilbagekaldelse af godkendelse af vedtægterne.

I tilfælde af skolens ophør overgår den del af skolens faste ejendom , der har været stillet til rådighed for skolen, til Skive Kommune.

Eventuelle overskydende aktiver kan efter godkendelse af Skive Byråd anvendes til beslægtede formål.

Bestyrelsen skal ved skolens ophør fungere videre indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Vedtaget, den 10. april 2002


Kontakt os på tlf. 97 51 01 33